จิสด้า ร่วมหารือประมง จ.ตราด ส่งเสริมการใช้ภูมิสารสนเทศทะเลชายฝั่ง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า นำทีมงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เตรียมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทะเลและชายฝั่งของอ่าวตราด

โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากทางด้านประมงทะเลชายฝั่ง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้การพิจารณากำหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดตราดและพิจารณาออกประกาศ ตามมาตรา 56 และมาตรา 71 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการประกาศพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ พื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำ การกำหนดชนิดเครื่องมือประมง พื้นที่ทำการประมง ระยะเวลการทำประมง

ตลอดจนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งในส่วนของจิสด้าได้มุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมและขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผนจัดการประมงและกำหนดแนวเขตทะเลชายฝั่งในอ่าวตราด

โดยจิสด้าได้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อกำหนดแนวเขตทะเลชายฝั่งของปี 2559, 2560 และร่างปี 2561 ให้ที่ประชุมใช้ประกอบการพิจารณาก่อนจะออกประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป