‘FAS’ เครื่องมือหยุดคอรัปชันของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

คอรัปชันมีแทรกซึมอยู่แทบจะทุกอณูของระบบราชการไทย ไม่เว้นแม้แต่ระบบสหกรณ์ที่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต่างก็มีการหาช่องทางในการทุจริตได้ ประมาณว่าบาทสองบาทถ้าคนจะโกงก็ไม่รอด ซึ่งในอดีตระบบการกรอกข้อมูลมักจะทำด้วยมือและไม่มีหลักฐานการยืนยันอย่างชัดเจน อาจจะมีการเข้าไปแก้ไขได้ในภายหลัง

ยิ่งถ้าเงินที่หมุนเวียนในสหกรณ์มาก แรงจูงใจก็จะเกิดขึ้นมากตามไปด้วย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะด้านการคอรัปชันเท่านั้นที่จะส่งผลเสียต่อสหกรณ์ เพราะการใช้มือในการบันทึกข้อมูลยังยากต่อการนำมาใช้งานอีกด้วย

ปัญหาดังกล่าวนี่เองทำให้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร อย่างโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) ซี่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมตามธุรกิจของสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน และมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ข้อมูลนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม

โดยพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบัน ให้ทันเทคโนโลยีและการสื่อสารที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงได้หนุนให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

โปรแกรม FAS จะช่วยให้การบริหารงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน มีระบบข้อมูลทางบัญชีที่ได้มาตรฐานสามารถปิดบัญชีประจำปีได้อย่างรวดเร็ว จึงนับว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งทางบัญชี และสามารถให้บริการสมาชิกแบบจุดเดียว

ช่วยให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ และช่วยให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์

ซึ่งกรมฯ ได้สนับสนุนให้ทุกสหกรณ์นำโปรแกรมฯ ไปใช้ โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำในการติดตั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

นอกจากนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง Smart4M ที่ใช้งานง่ายบน มือถือ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย

FAS

สำหรับ Smart4M ประกอบไปด้วย Smart Me เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปในการใช้บันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ Smart Member แอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา

Smart Manage แอปพลิเคชันสำหรับกรรมการสหกรณ์ ใช้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ และ Smart Monitor แอปพลิเคชันสำหรับผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์

นับเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าถึงได้มากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้มากที่สุดอีกด้วย

ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ไปใช้ในการทำงบการเงินและการบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินการบัญชีแบบครบวงจร จำนวน 2,563 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ 2,543 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 20 กลุ่ม

สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร จนได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2560 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ซึ่งนางดาริน ปราบไพริน ผู้จัดการสหกรณ์นิคมสอยดอย จำกัด กล่าวว่า โปรแกรมดังกล่าวช่วยให้ผู้ตรวจสอบบัญชีจะตรวจได้เร็วขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่เราได้คือผู้บริหารสามารถเรียกข้อมูลมาใช้ได้ตลอดเวลา และผู้ตรวจสอบก็ทำงานได้ง่าย และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าทำงานตามแผนหรือไม่ ทำแผนเปรียบเทียบได้ว่าตรงตามแผนงานหรือไม่ หรือนำเงินไปใช้ด้านใดมากหรือน้อยไป

“เทคโนโลยีทำให้เราสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทำให้เราได้ใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้าที่จะนำระบบ FAS มาใช้ เราใช้ระบบของเอกชนมาก่อน ซึ่งแม้จะดีแต่ 4-5 ปีผ่านไประบบเริ่มไม่รองรับ และปิดบัญชียาก ต้องให้เจ้าของซอฟต์แวร์มาจัดการทุกอย่าง ต้องจ่ายเพิ่ม

จึงได้เริ่มลองใช้ระบบ ในช่วงปี 2550 ซึ่งแม้จะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานหลายอย่าง เพราะใช้ระบบร่วมกับระบบเดิมด้วย แต่ผลที่ได้รับก็คุ้มค่า เพราะทำให้รู้ว่าควรใช้ระบบไหนในการดำเนินงาน”

ระบบสามารถจัดการกับข้อมูลที่มากขึ้นได้อย่างง่ายดาย ทำให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น และช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้งานที่ถูกต้องรวดเร็ว คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นประวัติ ข้อมูลต่างๆ สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ง่าย

จากเดิมต้องไล่กระดาษทีละหน้าซึ่งจะเสียเวลามาก ทำให้เรารู้ด้านการเงินของเรา หรือการตรวจจากเงินฝากสมาชิกว่ามีเท่าไร จะเอาไปสร้างให้งอกเงยได้อย่างไรบ้าง ก็จะทำได้ง่าย สามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว สามารถปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็ว สมาชิกตรวจสอบได้ และลดการทุจริตที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร เป็นโปรแกรมที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้น ช่วยให้การจัดการบัญชีในสหกรณ์เขาสอยดาว จำกัด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรมดังกล่าวพัฒนารูปแบบการใช้งานได้ตรงตามระบบบัญชีที่เคยทำกันมา แต่เพื่อความไม่ประมาทก็ยังใช้ระบบบัญชีแบบเดิมควบคู่กันไปด้วย ทำให้ได้ข้อมูลมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและมีระบบข้อมูลทางบัญชีที่ได้มาตรฐาน สามารถปิดบัญชีประจำปีได้อย่างรวดเร็ว

นับว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งทางบัญชีได้เป็นอย่างดี และยังสามารถให้บริการสมาชิกแบบจุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยได้นำเทคโนโลยี FAS เชื่อมโยงผ่านมือถือของสมาชิกที่สามารถใช้ดูข้อมูลได้โดยไม่ต้องเดินทางมาถึงสำนักงาน

หากสมาชิกท่านใดที่ไม่ได้ใช้มือถือก็มีคอมพิวเตอร์เพื่อให้สมาชิกได้มาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดบัญชีของตัวเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์กันตลอดทั้งวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทำให้สมาชิกสหกรณ์สอยดาวมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง