กทปส.เดินหน้าหนุนธุรกิจ SMEs และ Startup ต่อยอดงานวิจัยสู่ตลาด

กทปส.เปิดให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดกลางขนาดย่อมและธุรกิจ Startup เข้าขอทุนสนับสนุนหวังให้เกิดเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เติบโต

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. กล่าวว่า ปัจจุบันการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (ฉบับใหม่)

เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและธุรกิจ Startup ให้สามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนได้ เพื่อให้เกิดกระบวนการขอรับทุนสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากขึ้น จากเดิมที่มุ่งเน้นไปที่ภาครัฐ ภาคการศึกษาและหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร

“กทปส. เล็งเห็นศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและธุรกิจ Startup จึงได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองกลุ่มนี้ เข้ามามีส่วนผลักดันการวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อนำพาไปต่อยอดในเชิงธุรกิจและหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศในอนาคต

กทปส. จึงขอเชิญชวนให้กลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ เข้ามาเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับในปี 2561 กทปส. เปิดให้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

Advertisements

มีผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ เข้ามาประมาณ 150 โครงการ มีมูลค่ารวม 1,000 กว่าล้านบาท ซึ่งข้อเสนอโครงการฯ อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน”

โดยประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นั้น มีการปรับเปลี่ยนลักษณะของทุนประเภทต่างๆ แบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ ดังนี้กลุ่มที่ 1 ด้านการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม อย่างทั่วถึงส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน

กลุ่มที่ 2 ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม กลุ่มที่ 3 ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มที่ 4 ด้านการสนับสนุน/ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การขยายการให้ทุนสนับสนุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลางขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น หรือกลุ่มธุรกิจ Startup ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์เกิดการพัฒนา

พร้อมทั้งต้องการวางรากฐานที่มั่นคงของประเทศ อีกทั้งผลงานจากการพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากทุนสนับสนุนฯ จะสามารถก่อให้เกิดเม็ดเงินรายได้กลับสู่ประเทศหากได้รับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์และหากได้รับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

โดยทาง กทปส. จะมีการพิจาณาเป็นพิเศษหากมีการรับรองได้ว่างานวิจัยชิ้นนั้นๆ สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมในอนาคต

สำหรับกรอบหัวข้อการส่งเสริมในด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2561 นี้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมต่อนโยบาย Thailand 4.0 อันได้แก่ Finance Technology, Smart Agriculture, Smart City, Smart Health