กระทรวงดิจิทัลฯ เร่ง เน็ตประชารัฐ เต็มกำลัง คาดสิ้นปีติดตั้งแล้วเสร็จตามแผน

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการ เน็ตประชารัฐ ต่อเนื่อง จัดประชุมหน่วยงานรับผิดชอบ รับฟังแผนงาน และอุปสรรคในการทำงาน พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่โครงการฯ โดยลงพื้นที่แล้ว 15 จังหวัด ชี้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มั่นใจสิ้นปี 60 เสร็จสมบูรณ์ครบ 24,700 หมู่บ้าน ตามกำหนด

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ว่า

จากที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ พบว่าเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามกรอบที่กระทรวงฯ กำหนด โดยเฉพาะการติดตั้งขยายโครงข่ายฯ ในพื้นที่ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งจะต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์เป็นอย่างยิ่ง จึงจะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล

การติดตามการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ของคณะทำงานกำกับและติดตามฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานติดตั้ง และการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนดเป้าหมายการติดตั้งครบทั้ง 24,7000 หมู่บ้าน ภายในสิ้นปี 2560

รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงโครงการเน็ตประชารัฐของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและมีความต้องการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโครงการฯ จำนวนมาก

“โครงการเน็ตประชารัฐ จะนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยได้ดำเนินการติดตามและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานของโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยลงพื้นที่เพื่อไปกำกับติดตามการดำเนินการแล้วจำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ แพร่ เชียงใหม่ พะเยา นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี อุทัยธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และ นครนายก” น.อ.สมศักดิ์ฯ กล่าว

เน็ตประชารัฐ

การลงพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีโอที จังหวัด สถิติจังหวัด ไปรษณีย์จังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการทำงานร่วมกันในพื้นที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่จริงเพื่อดูความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้งในแต่ละจังหวัด ความเรียบร้อยในการติดตั้ง ทดสอบการใช้งาน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่มีเน็ตประชารัฐไปติดตั้ง

ปัจจุบันได้มีการติดตั้งไปแล้วในเฟส 0 จำนวน 99 หมู่บ้าน และในเฟส 1 จำนวน 3,000 หมู่บ้าน โดยจะดำเนินการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐครบจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จได้ไม่เกินปลายเดือน ธันวาคม 2560

ผลจากการลงพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ลดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายของแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง ทีโอทีจังหวัด สถิติจังหวัด ไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีความเข้าใจในการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนได้รับทราบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนที่มีเน็ตประชารัฐ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อไป