ม.หอการค้าไทย ส่ง ป.เอก ดูงานเกาหลีใต้ ยกองค์ความรู้นิเทศศาสตร์การตลาดสู่ระดับชาติ

เมื่อเร็วๆนี้นักศึกษาปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์การตลาด เดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมศึกษานวัตกรรมและงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจาก ดร.ชอง คิลี ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมมหาวิทยาลัยคยองฮี พร้อมให้ความรู้และเปิดเผยผลงานวิจัยระดับชาติต่างๆด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานบริษัท hri4u บริษัททำวิจัยประเทศเกาหลีใต้ รับงานวิจัยภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมระบบการเก็บข้อมูลวิจัยโทรศัพท์และระบบฐานข้อมูลต่างๆ

รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด เปิดเผยว่า “การเดินทางมาประเทศเกาหลีใต้ครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกทุกคนเน้นเจาะลึกหาองค์ความรู้ใหม่ๆด้าน”การสื่อสารการตลาดและงานวิจัย” เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความเด่นชัดในศาสตร์ด้านนี้ให้มากขึ้นในระดับนานาชาติ เพื่อนำไปเสริมศักยภาพการทำงานด้านการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารองค์กรทั้งของหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชน

ประเภทไม่มุ่งแสวงกำไรที่ให้ความสาคัญแก่การประยุกต์แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กร ตอบสนองต่อผู้ที่มีเป้าหมายในการทางานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงที่แข็งแกร่งขององค์กร

ในระยะยาวเรายังมุ่งเน้นทั้งการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และแบรนด์องค์กร การสื่อสารการตลาด เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม และการสื่อสารการตลาดโดยอาศัยช่องทางสื่อใหม่ นวัตกรรมใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำสื่อสารการตลาด

นางสาวชลธิชา รอดกันภัย นักศึกษาปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล่าว่า “การที่ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ประเทศเกาหลีใต้ ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ทั้งที่เป็นแบรนด์บุคคล จนทำให้กลายเป็นแบรนด์วัฒนธรรม ที่เกาหลีมีไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆ ทั้งศิลปิน Kpop เครื่องสำอาง รวมไปถึงอาหารที่ดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว และมีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนี่ยังนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างแบรนด์รวมทั้งการวิจัยให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย”