NIA แจก ‘ทุนที่ปรึกษา – Mind Credit’ ให้ผู้ประกอบการ สูงสุดโครงการละ 1 ล้าน

NIA พร้อมส่งเสริมความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม ด้วยการให้เงินทุนจ้างที่ปรึกษาด้วยโครงการ “กลไกการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (Managing Innovation Development) หรือ Mind Credit” โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกินโครงการละ 1 ล้านบาท

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ด้านระบบนวัตกรรม กล่าวว่า NIA เปิดตัวกลไกการสนับสนุนในรูปแบบใหม่ในรูปเงินทุนค่าที่ปรึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในสาขาต่างๆ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปีนี้เปิดให้ใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาระดับมืออาชีพชั้นแนวหน้าของไทยใน 4 สาขา ได้แก่ 1.ด้านกฎหมายธุรกิจ และการขึ้นทะเบียน/การขอใบอนุญาตจากภาครัฐ 2.ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3.ด้านการเงิน/บัญชีและการลงทุน และ 4.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0

นอกจากนี้ยังมีแผนการขยายบริการเป็น 10 สาขาในอนาคตครอบคลุมกว่า 40 ประเด็น เช่น คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การวางระบบบริหารการเงินในกิจการ การวางแผนภาษีอากร การปรับโครงสร้างกิจการ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศฯลฯ

ทั้งนี้ ในระยะที่ 2 ประมาณปี 2561 จะขยายเพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ 1. การพัฒนาธุรกิจ/การจัดการ (ด้านนวัตกรรม) 2.การตลาด และ 3.มาตรฐานอุตสาหกรรม และในระยะที่ 3 ปี 2563 จะขยายเพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ 1.การออกแบบ 2.การขนส่ง/โลจิสติกส์ และ 3.การค้าระหว่างประเทศ

ดร.กริชผกา กล่าวว่า สำรหับบริษัทที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ จะเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่สามารถให้คำปรึกษาหรือบริการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และคุ้มค่า โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาในกลไกนี้ ซึ่ง สนช. พร้อมเปิดกว้างให้กับบริษัทที่ปรึกษาในสาขาต่างๆ ที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายช่วยผลักดันธุรกิจนวัตกรรมไปด้วยกัน

สำหรับผู้มีคุณสมบัติในการขอรับทุน MIND CREDIT นั้น จะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ซึ่ง NIA จะให้ทุนสนับสนุนค่าบริการที่ปรึกษาไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อโครงการ โดยการพิจารณาอนุมัติเงินทุนสนับสนุนนั้นจะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมของ NIA

โดยจะพิจารณาจากความเป็นนวัตกรรมของธุรกิจที่ชัดเจน การใช้กลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม ความสอดคล้องกันระหว่างสาขาบริการที่ปรึกษาที่ขอรับทุนกับธุรกิจ ศักยภาพในการบริหารจัดการและความชำนาญ รวมถึงความเหมาะสมของสาขาคำปรึกษาและงบประมาณที่ขออนุมัติ