เคทีซี ‘แตกพาร์’ เหลือ 1 บาท จาก 10 บาท เพิ่มสภาพคล่องให้นักลงทุน

บอร์ดเคทีซีอนุมัติ ‘แตกพาร์’ เหลือ 1 บาท จาก 10 บาท เพิ่มสภาพคล่องให้นักลงทุนรายบุคคลให้สามารถเข้าถึงการถือครองหุ้นได้ พร้อมกำหนดวันนัดประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น 6 ก.ค. รออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) ของเคทีซีจากเดิม 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้นักลงทุนรายบุคคล
ให้สามารถเข้าถึงความเป็นเจ้าของหุ้นเคทีซี ภายใต้ชื่อย่อในตลาดหุ้น “KTC” ได้มากขึ้น จากราคาหุ้นต่อหน่วยที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 257,833,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็น 2,578,334,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทั้งนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญใหม่ โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะไม่เปลี่ยนแปลง และในส่วนของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จะยังคงเดิมอยู่ที่ 2,578,334,070 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการยังอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของเคทีซี ในข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เป็นดังนี้ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,578,334,070 บาท แบ่งออกเป็น 2,578,334,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,578,334,070 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ-หุ้น (-)”
นายระเฑียร กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น “เคทีซี” ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแอทธินี 1 โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อกฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญฯ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561”
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 16.55 น. ของวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ราคาหุ้น KTC ปิดอยู่ที่ 380 บาท ปริมาณซื้อขาย 3,641,748 หุ้น มูลค่าการซื้อขาย 1,378,291.17 พันล้านบาท