ดีอีเผยเด็กไทยยังขาดทักษะ ‘Coding Thailand’ ต้องใช้การ์ตูนช่วย

รมว.ดีอีลงพื้นที่ตรวจโครงการ Coding Thailand : การพัฒนาเยาวชนทางด้านดิจิทัล” ณ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หลังให้ “ดีป้า” ใช้ระบบ Thaicode.or.th เสริมสร้างความรู้เด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา

พบว่าเด็กยังขาดทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา แนะให้จัดทำคู่มือการใช้งานในรูปแบบ Video clip ฉบับการ์ตูน เพื่อกระตุ้นความสนใจ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯได้มอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ดำเนินโครงการ “Coding Thailand : การพัฒนาเยาวชนทางด้านดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thaicode.or.th

ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้เวลานอกระบบการศึกษาปกติ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ผสมผสานระหว่างความรู้และสื่อเพื่อความบันเทิง พร้อมสร้างเนื้อหาบทเรียนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงทฤษฎีให้กับนักเรียนในระดับประถมจนถึงมัธยม

Advertisements

โดย ดีป้า ได้ดำเนินการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรไทย ให้มีทักษะความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบ Thaicode.or.th จำนวน 4,890,000 คน พร้อมส่งเสริมให้เกิดช่องทางในการเผยแพร่และสร้างความตระหนักในการใช้ Coding Nation จำนวน 1 ช่องทาง

ตลอดจนสร้างความตระหนักในการใช้ระบบ Thaicode.or.th ด้วยการลงพื้นที่ไปยังสถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา และดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและดำเนินกิจกรรม จำนวน 50 สถาบันทั่วประเทศ

“จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ “Coding Thailand : การพัฒนาเยาวชนทางด้านดิจิทัล” โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง พบว่าเยาวชนยังขาดทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์”

“ทำให้ต้องสร้างระบบการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยเข้ากับเยาวชนมากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ให้มีความสนุก เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานในรูปแบบ Video clip ฉบับการ์ตูน เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มเยาวชน”

“สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชากรทั้งประเทศ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว