พช.จับมือ CAT พัฒนาระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลผ่าน Mobile Application

กรมการพัฒนาชุมชนจับมือ CAT ร่วมจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล มุ่งหวังให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นฐานกำลังที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาว

ด้าน CAT จะร่วมจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ให้แก่ พช. โดยจัดทำต้นแบบระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยี MobileApplication ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทภารกิจในการสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) จะส่งผลให้กระบวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูล จปฐ. มาใช้วางแผนพัฒนาและแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นในทุกระดับ

“พช.จึงได้จับมือกับ CAT จัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย CAT จะร่วมจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ให้แก่ พช.โดยจัดทำต้นแบบระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยี MobileApplication

และจะนำต้นแบบระบบไปทดลองนำร่องปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ที่ พช. กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล รองรับการขยายผลไปยังภาคประชาชนให้ได้รับการสนับสนุน และแก้ปัญหาอย่างตรงจุดได้ทันท่วงที

ซึ่งเป็นการวางรากฐานในระบบจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งได้ข้อมูลกลับมาเพื่อนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในปี พ.ศ.2561 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 12,941,364 ครัวเรือน อย่างมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้าน จำนวน 323,375 คน ใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน

ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. จำนวน 14,644 คน นำข้อมูลจากแบบสำรวจมาบันทึกลงในระบบ ทำการประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด เพื่อสรุปเป็นภาพรวมตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดจนถึงระดับประเทศ ตามลำดับ

ด้านพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ CAT จะนำศักยภาพการให้บริการด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและประสิทธิภาพในการให้บริการ Cloud Service

มาร่วมสร้างเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ให้กรมการพัฒนาชุมชนสามารถทำงานบนระบบ Digital Survey ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ รวมถึงรองรับการขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล หรือ Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืน