กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ KCAR อนุมัติปันผล 72 สตางค์ต่อหุ้น

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ KCAR ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยที่ประชุมได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2559 ในส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.72 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560