ก.ดิจิทัลฯ ประชุมผู้บริหารถกความคืบหน้างาน เผย 4 ร่าง พ.ร.บ.สำคัญ ผ่านการเห็นชอบ สนช. แล้ว

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดฯ หารือ-ติดตามการดำเนินโครงการสำคัญ พร้อมรับทราบความคืบหน้าการร่างกฎหมาย เผย 4 ร่าง พ.ร.บ.สำคัญ ผ่านความเห็นชอบจาก สนช. แล้ว ด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์เตรียมออกกฎหมายลูกใช้ก่อน ประกาศเดินหน้าจัดงาน Thailand Digital Big Bang 2017 ปลายเดือนกันยายนนี้

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แถลงข่าวหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ว่า การประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการปรับแก้ 3 – 4 ฉบับ ซึ่งล่าสุดผ่านขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว

ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่..)พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. สำหรับกฎหมายตัวใดที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบในการปรับแก้ไขนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ จะมีการออกกฎหมายลูกเพื่อกำกับดูแลไปพลางก่อน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบกำหนดการจัดงาน Thailand Digital Big Bang 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand และรูปแบบการจัดงานจะเน้นการให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีโลกแห่งดิจิทัล โดยภายในงานจะแบ่งเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่

โซนแรก “Digital Ecosystem Thailand” พื้นที่ในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอต้นกำเนิดของนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดการใช้งานได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีปัจจุบัน และเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนแนวทางการนำไปใช้ ทั้งในรูปแบบของสินค้าและบริการ

โซนที่ 2 “Digital Playground” เป็นพื้นที่ของการจัดแสดงไอเดียแห่งการลองผิดลองถูก การเล่นสนุกกับไอเดียใหม่ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคเพื่อพัฒนานวัตกรรม รวมถึง Business model

โซนที่ 3 “Digital Park” เป็นส่วนของการสะท้อนแนวคิด Thailand opportunity เน้นการสัมผัสประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งจะได้เห็นภาพดิจิทัลพาร์ค (Digital Park) ที่กำลังจะเกิดขึ้นว่ามีองค์ประกอบอย่างไร

และโซนที่ 4 “Smart City” เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการจำลองอัจฉริยะ ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือดำเนินการให้สามารถมองเห็นภาพของเมืองอัจฉริยะ

โดยงาน “Thailand Digital Big Bang 2017 : Digital Transformation Thailand” กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลฯ ช่วยผลักดันและสนับสนุนนวัตกรรมของคนไทยเป็นสำคัญ โดยที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าสินค้าที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยมาตรฐานยังสู้กับต่างประเทศไม่ได้

ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งกระทรวงฯ เองให้ความสำคัญในการสนับสนุนประชาชนให้เข้าใจถึงพื้นฐานของการใช้อินเทอร์เน็ตและสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้มาตลอด โดยเฉพาะโครงการเน็ตประชารัฐ หรืออินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ถือเป็นโครงการนำร่องในการขยายรากฐานความรู้ที่ดีให้กับประชาชน

เป็นการสร้างคนดิจิทัล เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงที่ชัดเจน รวมถึงการสร้าง “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” สร้างความรู้ให้แก่สังคม ซึ่งตั้งเป้าหมาย ในระยะเวลา 5 ปี จะต้องมีคนที่มีความรู้ในเรื่องของดิจิทัลไม่น้อยกว่า 5 แสนคน โดยเน้นไปที่ความหลากหลายขององค์ความรู้เป็นสำคัญ