TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

บิ๊กบลู จับมือ อาร์ทูซี เปิดบริการ Airport FREE Wi-Fi เริ่ม 2 สนามบินหลักใน สปป. ลาว

อาร์ทูซี (Ready2Connect) ผู้ให้บริการระบบฟรีอินเทอร์เน็ตที่สนามบิน และ บิ๊กบลู เอเจนซี่ (Bigblue Agency) บริษัทเอเจนซี่รายใหญ่ใน สปป.ลาว และตัวแทนการขายโฆษณาใน สปป. ลาว แต่เพียงผู้เดียว (Sole Agent) ได้มีการจัดพิธีแถลงข่าวที่สนามบินสากลวัดไต เรื่องความพร้อมในการให้บริการ Airport FREE Wi-Fi ที่สองสนามบินคือสนามบินสากลวัดไตและสนามบินสากลหลวงพระบาง.

ทั้งนี้การเปิดบริการครั้งนี้ทางบริษัท อาร์ทูซี (Ready2Connect) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก กองคุ้มครองสนามบินและบริษัทลาว-ญี่ปุ่นบริการอาคารสนามบินจำกัด (L-JATS) ให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการ Airport FREE Wi-Fi ช่วยให้สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลา

โดยปัจจุบันจำนวนผู้ใช้บริการสนามบินสากลวัดไตมีจำนวน 4,000-5,000 คนต่อวัน (เฉลี่ยคนที่น่าจะใช้ Wi-Fi 2,500-3,000คนต่อวัน) และ สนามบินสากลหลวงพระบางมีจำนวน 1,200-1,500 คนต่อวัน (เฉลี่ยคนที่น่าจะใช้ Wi-Fi 700-900 คนต่อวัน)

ซึ่งทางบริษัทมั่นใจว่าบริการ Airport FREE Wi-Fi สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการขาดการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ใน Airport FREE Wi-Fi ยังมีข้อมูลเบื้องต้นของ บริการต่างๆ ใน สปป.ลาว ที่จำเป็นแก่ผู้โดยสารที่เดินทางอีกด้วย