ดีอีตั้งคณะทำงานดูแลแผนธุรกิจใหม่ของแคทและทีโอที NBN-NGDC

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าเสนอ รมว.ดิจิทัลฯ ลงนามตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านของ บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม บริษัท NBN และบริษัท NGDC พร้อมดึงตัวแทนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำแผนธุรกิจของทั้ง 4 บริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า จากมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบในหลักการให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ

จัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นของ TOT และ CAT ได้มีมติเห็นชอบแล้วนั้น

ในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาและดำเนินการในหลายด้าน ซึ่งเป็นข้อห่วงใยของสหภาพและพนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของทั้ง 4 บริษัท มีความเข้มแข็งในระยะยาว

กระทรวงดิจิทัลฯ จึงได้เสนอจัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณารายละเอียดในด้านต่างๆ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้

โดยคณะทำงานชุดนี้ จะมีปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานคณะทำงานและประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค ด้านการบริหารจัดการ และด้านการบริหารบุคคล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้แทนจากคณะกรรมการของทั้ง 4 บริษัท กรรมกกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของทั้ง 4 บริษัท ผู้แทนสหภาพ TOT และ CAT ผู้แทนพนักงานของ TOT, CAT และ NBN ร่วมเป็นคณะทำงาน

คณะทำงานชุดดังกล่าว จะศึกษาและพิจารณาแผน รวมถึงรายละเอียดที่ชัดเจนการดำเนินการ ในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของ บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม ให้แก่ NBN และ NGDC เพื่อให้การถ่ายโอนทรัพย์สินและธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และไม่กระทบต่อการบริการ รวมถึงแผนธุรกิจของทั้ง 4 บริษัทหลังการถ่ายโอนธุรกิจในระยะยาวด้วย