กสทช. เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนบ้านป่าลาน พัฒนาศักยภาพท้องถิ่น

สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนบ้านป่าลาน พร้อมให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) ได้ร่วมเปิดศูนย์ USO Net ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ ณ โรงเรียนบ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่

โดยมีพันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ และนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมทดสอบระบบการรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (e-Hospital 4.0) จากศูนย์ USO Net ไปยังโรงพยาบาลส่วนกลาง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า หมู่บ้านแม่ขะปูเป็นหนึ่งในหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 1 ซึ่งบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลังชนะการประกวดราคาในวงเงิน 2,812,014,000 บาท

โดยตามสัญญาบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตฯ จะต้องติดตั้งจุดให้บริการไวไฟ 802 หมู่บ้าน ขณะนี้ติดตั้งแล้ว 567 หมู่บ้าน และอาคารศูนย์ USO Net ในโรงเรียนจำนวน 206 แห่งดำเนินการไปแล้ว 105 แห่ง

นอกจากนี้ต้องให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps. ฟรี 5 ปี สำหรับโรงเรียนจำนวน 404 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 68 แห่ง

โดยรวมขณะนี้ พื้นที่กลุ่มภาคเหนือ 1 สามารถเปิดให้บริการไวไฟหมู่บ้านได้แล้ว 15% ของหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย และจะครอบคลุมพื้นที่ 100% ทั่วประเทศในปลายเดือน ส.ค. 2561

“โครงการนี้รัฐบาลต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตราคาถูก ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศได้ทั้งในด้านการรักษาแพทย์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงสตาร์ทอัพ ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ ผ่านคนในพื้นที่ 3,920 หมู่บ้าน ที่จะมีคุณภาพชีวิตทัดเทียมคนเมือง” นายฐากร กล่าว

สำหรับโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบจำนวน 3,920 หมู่บ้าน จะครอบคลุม 100% ในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดภายในเดือน ส.ค. 2561 ซึ่งจะทำให้มีจุดเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะหมู่บ้านละ 1 จุด รวม 3,149 จุดทั่วประเทศ

และศูนย์ USO Net ภายในโรงเรียน จำนวน 763 แห่ง เป็นแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน พร้อมผู้ดูแลประจำศูนย์ และให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่ต่ำกว่า 30 Mbps. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ฟรี 5 ปี ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 775,027 ครัวเรือน