AIS จัดงาน Bangkok Tableau User Group ระดมสมอง​ Data Analytics ในไทย

Hits: 36

Data Analytics เป็นกระบวนการวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลจำนวนมหาศาล เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรชั้นนำของโลกนำมาพัฒนาและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุด AIS ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยียุคดิจิทัล เป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok Tableau User Group ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

เพื่อเปิดพื้นที่ให้ Data Analyst และผู้สนใจเทคโนโลยีด้าน Data Analytics ได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics จากองค์กรชั้นนำของไทย

ไม่ว่าจะเป็นจากแสนสิริ,Agoda Thailand, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเอไอเอส ที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งาน และจุดไอเดียใหม่ๆ ให้ผู้ร่วมงานได้นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกอย่างโปรแกรมTableau ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีจุดเด่นในเรื่องการใช้งานที่ง่าย และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย

ทางด้านนาย ฮุย เวง ชอง กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า “เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เติบโต และถูกทดแทนด้วยสิ่งใหม่อยู่เสมอ”

” สิ่งเหล่านี้ผลักดันให้ AIS เป็นองค์กรที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา จากประสบการณ์ทำงานของบุคลากรมืออาชีพที่คอยเฝ้าติดตาม คิดค้น”

” และค้นหาทางเลือกที่จะมาเป็นโซลูชั่นใหม่ๆ ที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด”

หนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือการใช้ Data Analytics ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนงานด้านการดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจากการเป็นผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยียุคดิจิทัล

ทำให้ AIS ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง สถาบันการศึกษาหลายแห่ง เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไอเดียที่ได้รับกลับไปต่อยอด

ตลอดจนช่วยเป็นตัวกลางส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ นำเอาเทคโนโลยีสร้างสรรค์มาช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตต่อไป