รมต.ดีอี แถลงผลการประชุมนัดแรก ชี้แจงบทบาทภารกิจและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ แถลง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งแรก ชี้แจงบทบาท ภารกิจ และความก้าวหน้าโครงการต่างๆ โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แถลงข่าวร่วมกับนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมฯ

โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบทบาทภารกิจของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้แต่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นต้นมา

รวมทั้งได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนได้เห็นชอบกับแนวความคิดการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) และโครงการดิจิทัลชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนทั่วประเทศ ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560