ม.เกษตรฯ คว้า ‘ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต’

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย มอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต (Panasonic Future Gear Scholarship)” แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยเป็นทุนที่สนับสนุนจนจบระดับปริญญาตรีต่อเนื่องตลอด 3 ปี และสนับสนุนการเรียนภาษาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษาจำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่า 1,350,000 บาท

นายฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย กล่าวว่า นโยบายของพานาโซนิคมีนโยบายในการพัฒนาคนก่อนที่จะพัฒนาสินค้า ดังนั้นจึงได้มุ่งตอบแทนสังคมด้วยการมอบทุนให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 7 สาขา

คือ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) และวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนภาษาที่สนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนาของตนเองอีกด้วย และจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย