ดีอี ลงพื้นที่กระตุ้นเครือข่าย เน็ตอาสาฯ ส่งเสริมอาชีพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฯ ในจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก กระตุ้นเครือข่าย เน็ตอาสาฯ ให้ความรู้คนในชุมชนใช้ เน็ตประชารัฐ ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้

นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงฯ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก โดยมีการประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักและโครงการสำคัญของกระทรวงฯ ที่กำลังขับเคลื่อนในปัจจุบัน

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (กิจกรรมการปรับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน) ณ กศน.ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และ กศน.ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โครงการดังกล่าวกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สำนักงาน กศน.) ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่

ผลการดำเนินงานของ กศน.ตำบลทั้งสองแห่ง ถือเป็นศูนย์ฯ ที่มีความเข้มแข็งเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนทั้งประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน รวมถึงผู้พิการ มีการทำงานร่วมกับเครือข่าย อสม. และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ซึ่งได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการเป็นช่องทางส่งเสริมอาชีพ

รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานและการขายสินค้าของกลุ่มผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ กลุ่มกล้วยอบเนย กลุ่มสวนไผ่ตันหยง กลุ่มเกษตรอินทรีย์นเรศวร กลุ่มจักสาน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (ป่าครอบครัว) เป็นต้น

และมีแผนการดำเนินงานจัดอบรมความรู้สาขาต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ด้านดิจิทัล ความรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

ทั้งนี้ นางคนึงนิจฯ ได้กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารและครู กศน.ตำบลคุ้งตะเภา และกศน.ตำบลวัดพริก ที่ให้ความสำคัญและช่วยผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลฯ

ซึ่งเป็นจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

รวมทั้งขอให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลทั้งในและนอกสถานที่ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนั้นยังได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนเครือข่าย “เน็ตอาสาประชารัฐ” เพื่อติดตามการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ หมู่ ๘ บ้านดงช้างดี ต.หาดกรวด อ.เมือง และหมู่ ๗ บ้านห้วยพิกุลทอง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ รวมทั้งหมู่ ๓ และหมู่ ๙ (บ้านท่าโรง) ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก

ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ของกระทรวงดิจิทัลฯ ไปเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และกลุ่ม อสม. ที่เป็นทีมทำงานของผู้ใหญ่บ้าน ช่วยบอกต่อข่าวสารต่างๆ รวมถึงเรื่องการใช้แอปพลิเคชันเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐให้กับคนในชุมชน

โดยพบว่าผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้มีการบอกต่อวิธีการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐกับลูกบ้านเท่าที่ควร เนื่องจากมีภารกิจหลายด้าน ดังนั้น นางคนึงนิจฯ จึงได้แนะนำให้ผู้ใหญ่บ้านมอบหมายคนในชุมชน ที่มีความคล่องตัวและสามารถทำหน้าที่ เน็ตอาสาฯ แทนได้

ซึ่งสามารถนำข้อมูลข่าวสารของชุมชน อาทิ สินค้าชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณีต่างๆ เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชันเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐได้ตลอดเวลา

อีกทั้งสามารถนำสินค้าชุมชน ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

www.thailandpostmart.com