สมาคมโทรคมนาคมฯ มอบเครื่อง AED สนันสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินฯ

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED พร้อมคณะกรรมการสมาคมโทรคมนาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมอบให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จำนวน 2 เครื่อง โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการกู้ชีพให้ผู้ป่วยฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล โดยการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีมีความสำคัญที่สุด

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจะนำเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ที่ได้รับมอบจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปติดตั้งให้กับหน่วยงานและพื้นที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป