Microsoft Philanthropies เปิดอบรมคอมพิวเตอร์และโค้ดให้กับเยาวชนไทย

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ร่วมมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา จัดอบรม Microsoft Philanthropies พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นประยุกต์และพื้นฐานการโค้ดดิ้งให้กับตัวแทนอาจารย์และนักเรียนกว่า 120 คน จากกรุงเทพฯและสระแก้ว

ด้วยความมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและชุมชนสู่เศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัล ซึ่งตัวแทนทั้งหมดจะนำความรู้และทักษะเชิงดิจิทัลที่ได้เรียนรู้ไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนตั้งเป้าจำนวน 1,600 คน