ดีอี ลงล้วงลูกท้องถิ่น ผลักดัน Government Big Data ตั้ง สสช. – สรอ. เป็นเจ้าภาพ

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล เรียกประชุมหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบุรี สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ‘Government Big Data’ มอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำ-วิเคราะห์ชุดข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) จัดทำระบบฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการคลาวด์ สำหรับจัดทำศูนย์ข้อมูลภาครัฐของประเทศ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการประชุม “แนวทางการดำเนินงานเรื่อง Government Big Data” ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นั้น ได้ทราบว่าปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ยังไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งๆ ที่มีข้อมูลที่เกิดจากการทำงานของแต่ละหน่วยงานจำนวนมาก (Big Data)

ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยตรง และยังเป็นข้อมูลที่สนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนสำหรับใช้ประกอบการทำงานตามภารกิจและงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันให้มีความชัดเจนและตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นได้

ดังนั้น การบูรณาการข้อมูลภาครัฐข้ามหน่วยงานทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงานและฐานข้อมูลกลาง (Data Center) จะทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล (Evidence Based) ในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเช่นกัน ทั้งยังเป็นการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ภาครัฐ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการทำงานภาครัฐ

นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน ลดความซ้ำซ้อน ประหยัดงบประมาณ ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศด้วย

Advertisements

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านข้อมูลสถิติของประเทศ ให้มีส่วนร่วมจัดทำ “Government Big Data” ภายใต้แนวคิด Data Center ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ในเบื้องต้นจะจัดทำในระดับประเทศ

โดยการบูรณาการข้อมูลภาครัฐระดับกระทรวง กรม เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ของภาครัฐ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ร่วมกับเจ้าของข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ในการบูรณาการนโยบายของรัฐบาลให้ชัดเจนและตรงเป้าหมาย โดยมีการสนับสนุนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เกี่ยวกับการจัดทำระบบ Data Base, Hard ware และ Soft ware ที่มีมาตรฐาน รวมทั้งจัดระบบ Cloud Services ที่มีความปลอดภัย

“การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเรื่อง Government Big Data ให้กับผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จะทำให้การขับเคลื่อนงานดังกล่าวตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งยังได้รับทราบข้อมูลปัญหาหรือข้อจำกัดในการทำงานของส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างตรงจุดต่อไปด้วย” ดร.พิเชฐฯ กล่าว