กลุ่มมิตรผลมอบรางวัลนวัตกรรมทางความคิด ผ่านเวที Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016

นายประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วยคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมมอบรางวัลนวัตกรรมทางความคิดต่อยอดพืชเศรษฐกิจ ผ่านเวที Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016

ส่งเสริมนวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ให้แก่เยาวชนทีมชนะเลิศ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในผลงาน Gen-treat แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อย

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในผลงานถ่านอ้อยควั่นบำบัดน้ำเสีย และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในผลงาน AloePatch แผ่นปิดแผลชนิดล้างออกได้จากว่านหางจระเข้และใบบัวบก พร้อมมอบเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่การเป็นบุคลากรที่ช่วยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ขานรับกับนโยบาย Thailand 4.0