กสิกรไทย ปรับโครงสร้างบริหารใหม่ มุ่งสู่แพลตฟอร์มเบอร์1

กสิกรไทย ปรับยุทธศาสตร์ในการมุ่งสู่ “Customer’s Life Platform of Choice” โดยให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าทั้งด้านการบริการและการขาย ครอบคลุมความต้องการส่วนบุคคลและการทำธุรกิจของลูกค้าได้แบบไร้รอยต่อ รวมทั้งการเป็น Data Driven Bank เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหม่ ๆ

ล่าสุดธนาคารกสิกรไทย จึงได้ปรับโครงสร้างสายงานจากสายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ (CSM) สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ (SME) สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ (RBS) และสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ (CSP) เป็น 4 สายงานใหม่ ดังนี้

1.สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ – Distribution Network Division (DNW) รับผิดชอบดูแลงานการให้บริการและการขายแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าผู้ประกอบการ ตลอดจนรับผิดชอบงานสนับสนุนการบริการและการขาย ได้แก่ งานบริหารการขาย งานจัดการทรัพยากรเครือข่ายฯ และงบประมาณ งานบริหารการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายฯ และงานสื่อสารการตลาด บริหารโดย นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ

2.สายงานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล – Strategy and Analytics Division (STA) รับผิดชอบการวางแผนยุทธศาสตร์ธนาคารและยุทธศาสตร์รายกลุ่มลูกค้า (Segment) การบริหารจัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกธนาคาร

เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต การพัฒนาความสัมพันธ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ กับพันธมิตรธุรกิจ และการบริหารช่องทางการให้บริการและการขาย ทั้งส่วนที่เป็นช่องทางสาขาและช่องทางดิจิทัล ดูแลโดย นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

3.สายงานผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน – Transaction Banking Division (TBG) รับผิดชอบการบริหารผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลและรักษาหลักทรัพย์ เป็นต้น

ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้าบรรษัท รวมถึงรับผิดชอบการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ตามยุทธศาสตร์ของธนาคารและยุทธศาสตร์
รายกลุ่ม (Segment) ดูแลโดยนายศีลวัต สันติวิสัฏฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

4.สายงานผลิตภัณฑ์เครดิต – Credit Products Division (CPD) รับผิดชอบการบริหารผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ สำหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้าบรรษัท โดยครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเป็นผู้นำเสนอเองโดยตรง และผลิตภัณฑ์ของบริษัทของธนาคารที่เสนอให้แก่ลูกค้าของธนาคาร ดูแลโดย นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารกสิกรไทย