“ประจิน” มอบระบบอินเทอร์เน็ตให้โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

รองนายกรัฐมนตรี “ประจิน” ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโรงเรียนด้อยโอกาส บ้านป่ากล้วย ซึ่ง ทีโอที รับผิดชอบในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยได้ทำการส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตฯ พร้อมมอบระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม

และบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนที่เหมาะสม ส่งเสริมหลักโภชนาการที่ดี เสริมสร้างคุณภาพอนามัยให้แก่นักเรียน และยกระดับทางวิชาการโดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นการสานต่อนโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ ที่มีกำลัง ศักยภาพ และจิตสาธารณะจำนวนกว่า 40 บริษัท

ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จะเป็นการคัดเลือกโรงเรียนในระดับหมู่บ้านหรือตำบลที่มีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นแบบอย่างเพื่อการขยายผลให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

ด้าน น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นความริเริม ของสำนักรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) โดย บมจ.ทีโอที ได้เข้าร่วมโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2559

โดยมีนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นหัวหน้าคณะทํางานโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตฯ พร้อมด้วยมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงงานไทยแลนด์ นิตติ้ง จำกัด บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย

โดยในปี 2561 ทีโอที รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และได้คัดเลือกโรงเรียนบ้าน ป่ากล้วยเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการ

ทั้งนี้ บ้านป่ากล้วย เป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 134 คน คุณครูประจำโรงเรียน 14 คน โดย ทีโอที ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์โครงการ ใน 5 ด้านหลัก คือ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการปรับภูมิทัศน์อาคารเรียน ห้องสุมด และบริเวณโรงเรียน

2. การเสริมสร้างคุณภาพอนามัย โดยปรับปรุงอาคารโรงอาหาร บริเวณล้างมือและภาชนะอาหาร รวมถึงการปรับปรุงห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ 3. การเสริมสร้างหลักโภชนาการที่ดี โดยการจัดทำแปลงปลูกผัก อุปกรณ์ทำสวนผัก พร้อมจัดหาเมล็ดพันธ์ รวมถึงปรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ อุปกรณ์ให้อาหาร และจัดหาอาหารสัตว์

  1. ยกระดับทางวิชาการโดยพัฒนาระบบอินเล็กทรอนิกส์ โดยปรับห้องคอมพิวเตอร์ จัดหาคอมพิวเตอร์ใหม่ พร้อมติดตั้งระบบโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับนักเรียน

และ 5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน โดยปรับพื้นสนามเด็กเล่นและทาสีเครื่องเล่น เพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ด้านนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า นอกจากนี้ ทีโอที ได้ร่วมสนับสนุนมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับนักเรียนและโรงเรียน อาทิ จักรยาน ที่นอนสำหรับเด็กอนุบาล ชุดผ้าไทย อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆทุกคน

รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรร่วม โครงการฯ ที่ได้สนับสนุนซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนหลอดไฟ

บริษัท โรงงานไทยแลนด์ นิตติ้ง จำกัด สนับสนุนเสื้อกล้ามสำหรับเด็ก บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด สนับสนุนชั้นวางหนังสือ และองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย สนับสนุนนมพาสเจอร์ไรส์

ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2560 – 2564

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง ตอบสนองนโยบายภาครัฐสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (Digital Economy) และเป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก

1.ด้านโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล 2.ด้านการศึกษา และ3.ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ในภาวะมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชน

ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนได้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ทีโอที ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันกรณีประสบกับปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 อาทิ ความรู้วิธีการป้องกันตัวการให้สวมหน้ากาก N95 ป้องกันตัวเอง การลดใช้รถยนต์ ตรวจควันดำ สนับสนุนใช้ขนส่งสาธารณะ งดเผาขยะ-วัสดุทางการเกษตร รวมถึงการร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บมจ.ทีโอที