ม.หอการค้า เตรียมจัดงาน ‘ล้งเล้ง’ วันปล่อยของเด็กมนุษย์ 2018

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เตรียมจัดงานวัน ‘ล้งเล้ง’ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ได้มีเวทีแสดงออก และถ่ายทอดวัฒนธรรมล้งเล้ง ขนมธรรมเนียม ตลอดจนแสดงความเคารพในสิ่งมงดล เพื่อสะท้อนมาถึงความสำเร็จของสถาบันการศึกษาที่สั่งสมมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่า “ปีนี้ เราจัดเต็มด้วยธีม“ล้งเล้ง วันเด็กมนุษย์ 2018” เราจะสร้างปรากฏการณ์ล้งเล้งให้สนั่นทั่วมหาวิทยาลัย เริ่มด้วย “พิธีพรหมชยมังคลาไทรเทวตาบำบวง” ณ ลานแม่ไทรในช่วงเช้า ”

“ตามด้วย “ขบวนมังกรทองสิงโตคู่” และ “แห่วัฒนธรรมล้งเล้ง” อลังการด้วยชุดแต่งกายประจำชาติ แห่รอบนอกมหาวิทยาลัย เลื้อยเข้ามาถึงสนามหญ้าหน้าอาคารใบเรือ ฉลองวาเลนไทน์และตรุษจีนด้วย “คิวปิดซินเจียหยู่อี่” “Orange & Cake Party”

ล้งเล้ง

ที่สำคัญภายในงานครั้งนี้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “รัตนมงคล” กับ “UTCC Gold” โควตาคณบดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 6 ที่สนใจมาร่วมเป็นสมาชิก “เด็กมนุษย์” ด้วยกัน รีบมาสมัครและร่วมงานวันนี้วันเดียวเท่านั้น ทุนการศึกษามีจำกัด”

โดยปีนี้“ล้งเล้ง วันเด็กมนุษย์ 2018” จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09:00-16:00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมฉลองวาเลนไทน์และตรุษจีนด้วย “คิวปิดซินเจียหยู่อี่” กิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ “Orange & Cake Party”เมามันกับ “HMA Flash Mob”

และสนุกกับมหกรรมเกม อิ่มอร่อยกับ Food Street พบกับHMA Longleng Fashion Show การแสดงทางวัฒนธรรมโขนประยุกต์ศิลป์ระบำดรุณีและเพลงไม่ลืมอุดมการณ์จากนักแสดงสาธารณรัฐประชาชนจีนและหนุมานลำซิ่งพิเศษสุดกับการแสดง “ด้วยปีกแห่งรัก” อ่านกวีนิพนธ์ยิบราล5 ภาษา และแต้มรักบนผืนแคนวาสปิดท้ายด้วย K Cover Dance

ล้งเล้ง

“ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ต้องการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามปณิธานและนโยบายของการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ”

ล้งเล้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“ตลอดจนปณิธานและนโยบายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะจึงมีการดำเนินงานประกันคุณภาพ โดยมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง”

“โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่สำคัญเพื่อรับใช้สังคม ประชาชน ประเทศชาติอย่างจริงจัง”

ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2523 เพื่อเป็นการขยายการบริการการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขามนุษยศาสตร์

ซึ่งในระยะเริ่มแรกได้เปิดสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ต่อมาได้มีการขยายการดำเนินงานของคณะวิชาให้มีความก้าวหน้า โดยพัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชา คือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ,สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล,สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร,สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา,สาขาวิชาภาษาจีน,สาขาวิชาศิลปะการแสดง,สาขาวิชาเกาหลี,สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน