Metro Systems Corporation Public Company Limited

ม.เกริก นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดูงานเมโทรซิสเต็มส์ฯ Metro Systems

มหาวิทยาลัยเกริก นำคณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านไอที ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Metro Systems Corporation Public Company Limited สำนักงานใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านทักษะและวิชาการให้แก่นักศึกษา

โดย นายมีลาภ โสขุมา Solution Architect บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายความรู้ด้านไอที และ นำเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเพื่อเป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษาดูงาน หรือ รับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัย สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-727-4242