ทีโอทีพร้อมหนุนดีอีเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรับมือ “ปาบึก”

ทีโอทีพร้อมหนุนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามแผนภัยพิบัติเพื่อรับพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยได้เข้าร่วมปฎิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งอยู่ที่ห้อง MOC ชั้น 6 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และได้เตรียมความพร้อมในการดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถใช้บริการได้ตามปกติ และได้ออกมาตรการด้านโทรคมนาคมสำหรับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและประชาชนจากสถานการณ์พายุโซนร้อน“ปาบึก” โดย ทีโอที ได้เตรียมพร้อมในการดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยสามารถให้บริการได้ตามปกติ

ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยพิบัติจนกระทั่งสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีการบูรณาการการทำงานจากส่วนกลางลงสู่พื้นที่ประสบภัยเพื่ออำนวยการ สั่งการและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยส่วนกลางมีคณะกรรมการ Business Continuity Management มี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นประธาน พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับภาคที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ เป็น ผอ.ศูนย์ฯ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด

Advertisements

โดยมีโทรศัพท์จังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์ พร้อมทั้งกำหนดผู้ประสานงานและช่องทางติดต่อสื่อสารกับส่วนงานระดับจังหวัด เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

การดำรงระบบสื่อสารในระหว่างภัยพิบัติ โดยการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โทรคมนาคมและชุมสายในเส้นทางหลัก ทดสอบและปรับสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและสำรองน้ำมัน จัดระบบสื่อสารสำรองผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในการประสานงานภายในและกับหน่วยงานภายนอก

ให้การสนับสนุนระบบสื่อสารในศูนย์ประสานงาน ศูนย์พักพิง จำนวน 32 แห่ง ใน 11 จังหวัด โดยดำเนินการติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ Fixed Line 44 เลขหมาย ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 15 พอร์ท

นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้สนับสนุนน้ำดื่ม ทีโอที ให้กับศูนย์พักพิง ท่าศาลา ปากนคร และปากพนัง จำนวน 200 โหล จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะเฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขเหตุเสียที่ชุมสาย/สถานีโทรคมนาคมในเส้นทางหลักและจุดเสี่ยงต่างๆ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมสาย/สถานีโทรคมนาคมและประสานงานกับ กสท โทรคมนาคม เพื่อขอใช้แบนด์วิทเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในกรณีที่จำเป็น และภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ทีโอที จะเร่งฟื้นฟูเข้าไปสำรวจระบบสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ประสบภัย

โดยการจัดเตรียมพนักงาน เครื่องมือ ยานพาหนะ เพื่อเข้าซ่อมแซมชุมสาย/สถานีโทรคมนาคมและข่ายสายหลังภัยพิบัติ จัดเตรียมโครงข่ายวิทยุสั่งการสำหรับใช้งานหลังภัยพิบัติ จัดเตรียมกองงานสนับสนุนจากส่วนกลาง อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์เพื่อเข้าสมทบกับกองงานของภาคใต้ในการฟื้นฟูระบบหลังภัยพิบัติ

นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยจัดเตรียมรถโมบายเคลื่อนที่พร้อมเครื่องปั่นไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (mobile generator) และซิม TOTmobile เพื่อให้บริการผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOTmobileในพื้นที่ในกรณีฉุกเฉินจากภัยพิบัติ

จัดเตรียมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เพื่อเข้าพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูง ประสานงานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อขอใช้เรือของกรมฯ ในกรณีที่มีความจำเป็น จัดเตรียมถุงยังชีพ น้ำดื่ม และชุดปฐมพยาบาลเพื่อแจกจ่ายประชาชน จัดเตรียมเครื่องปลายทาง และเลขหมายเพื่อให้บริการผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ทีโอที