4 หน่วยงานเดินหน้าโครงสร้างอัจฉริยะใน ‘สมาร์ทปาร์ค’

การจะเดินหน้าขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมนั้น สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำการคือการใส่ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เข้าไปเพื่อให้เกิดความพร้อม

ล่าสุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จับมือกับ ทีโอที SME Bank และการไฟฟ้านครหลวง ในการร่วมกันระบบโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ทั้งระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พลังงานอัจฉริยะ ศูนย์การให้บริการด้านข้อมูลอัจฉริยะ และการสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน ภายในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค

นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค พัฒนาอยู่บนพื้นที่ ประมาณ 2,000 ไร่ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ประกอบด้วย 1.หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (ROBOTICS) 2.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (AVIATION AND LOGISTICS)

3.อุตสาหกรรมดิจิทัล (DIGITAL) 4.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (BIOFUELS AND BIOCHEMICALS) 5.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (MEDICAL HUB) ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในนิคมแห่งนี้

ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ กนอ.มีบทบาทในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค

ซึ่งความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานดังกล่าว เป็นการต่อยอดภาคการผลิตเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของไทยด้วยนวัตกรรมที่จะเชื่อมโยงความเจริญไปสู่ภูมิภาค

การลงนามบันทึกความร่วมมือกับพันธมิตร 3 ฝ่าย ในการศึกษา “โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะและบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค

เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต ทั้งในด้านการวางระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบให้บริการธุรกรรมทางการเงิน การใช้พลังงานอัจฉริยะที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ด้านนายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า บทบาทของ กฟน.จากพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้คือ การร่วมกับ กนอ.พัฒนาพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ในนิคมอุตสาหกรรมโดยศึกษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

พลังงานทดแทน (Renewable Energy) การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรมมีความทันสมัยชุมชนในนิคมอุตสาหกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า กฟน.และทีโอที ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าและการสื่อสาร

อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการจัดสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าและการสื่อสารสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในนิคมอุตสาหกรรมให้สวยงามเป็นระเบียบ

โดยจะมีการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับบริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งในการวางระบบ
การสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบการสื่อสารไร้สาย รวมทั้ง Digital Solution Platform ที่ประกอบด้วยการให้บริการด้านการเก็บรักษาข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ

โดยใช้ระบบศูนย์กลางการเก็บข้อมูล หรือ Data Center ด้วยรูปแบบการให้บริการในระบบต่างๆ อาทิ คลาวด์แพลตฟอร์ม (Cloud Platform) ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสามารถตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Internet of Things หรือ IoT Platform เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Cyber Security หรือ ระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันการเจาะข้อมูลเข้าสู่ระบบ Big Data หรือระบบศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถนำไปประมวลผลเพื่อประโยชน์การผลิตและวางแผน และ AI Platform หรือระบบประมวลผลอัจฉริยะเป็นต้น

ทั้งนี้ในส่วนของ SME Bank นั้นจะมุ่งเน้นการสนับสนุนทางด้านแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ทางการตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ที่ควบคู่กับการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมที่เข้ามาใช้พื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม สมาร์ทปาร์ค

ลิงค์ที่เกีี่ยวข้อง

นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค