SAMART ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านไอที

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้รับมอบประกาศนียบัตร ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในการรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS : Information Security Management) ที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล ติดต่อกันเป็นปีที่ 13

ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทสามารถเป็นเอกชนที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจ และประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง…ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เมื่อเร็ว ๆ นี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น