ดีป้า พร้อมจับมือเอไอเอสสร้างเครื่องมือดิจิทัล

ดีป้า ย้ายสถานที่ทำการจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมายังอาคารลาดพร้าวฮิลส์ ถนนลาดพร้าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นวันเดียวกับวันสถาปนาสำนักงานครบรอบ 2 ปีพอดิบพอดี ซึ่งที่ใหม่นี้พร้อมเป็นพื้นที่แสดงความสำเร็จจากการใช้ City Data Center

มีทั้งโซนแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนพื้นที่การสร้างเครือข่าย Maker Space เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคีนวัตกรรม การจับคู่ธุรกิจด้านนวัตกรรม บริการแสวงหานวัตกรรมดิจิทัลและบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

การย้ายมาพื้นที่ใหม่นี้ยังได้จับมือเอไอเอสในการร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย 1. การร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา

ซึ่งรวบรวมเครื่องมือต่างๆ สำหรับเอื้อให้นักพัฒนาเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล และส่งเสริมผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเหล่านั้นออกสู่ตลาดได้จริง

  1. ร่วมสนับสนุนส่งเสริม พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในด้านการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 3.ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสถาบันไอโอทีฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระบบนิเวศน์ไอโอทีในประเทศไทย

เกิดการเชื่อมต่อและหลอมรวมทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การผลิต ไปจนถึงเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ข้อมูลจากไอโอทีเป็นฐาน

4.ร่วมพัฒนากิจกรรมในการสร้างความตระหนัก ด้าน Internet of Things (IoT) / Artificial intelligence (AI) รวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในอนาคต 5.ร่วมกันสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล และ 6.ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือดีป้า กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นศูนย์รวมเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับเอื้อประโยชน์ให้นักพํฒนาต่างๆเกิดความคิดสร้างสรรในการคิดค้นนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ทั้งจะเกิดการเชื่อมต่อ รวมทรัพยากรตั้งแต่พื้นฐาน การผลิต Smart device

ไปจนถึงเทคโนโนยีข้อมูลขนาดใหญ่ และเป็นการสนองตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นรูปธรรม และเกิดผลสำเร็จในวงกว้าง ทั้ง 2 ฝ่ายจึงเห็นควรร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความ

ดีป้า
สำนักงานแห่งใหม่ดีป้า อาคารลาดพร้าวฮิลส์ ถนนลาดพร้าว

ด้านนายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN บริษัทในเครือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอแอส พร้อมร่วมมือและให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

อาทิ ซิมการ์ด Sim Card / Cloud / NB-IoT ในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ตลอดจน ร่วมกับดีป้าในการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดสถาบันไอโอทีทั่วประเทศ รวมถึงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)