ไปรษณีย์ไทย เผยปีที่ผ่านมา CSR สร้างความสุขให้ชุมชนเพิ่ม 50%

ไปรษณีย์ไทย เผยผลการดำเนินงานด้าน CSR ในปี 2560 ไปรษณีย์ไทยสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นกว่า 50% และมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนภายใต้โครงการฯ กว่า 16 รายการ ส่วนปีนี้พร้อมเดินหน้าเดินหน้าโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เดินหน้าให้ไปรษณีย์ไทยเป็นเครือข่ายเพื่อความสุขของชุมชนและคนไทย

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า แผนการดำเนินการเพื่อชุมชนหรือโครงการ CSR ในปี 2561 นี้ ไปรษณีย์ไทยจะยังคงเดินหน้าโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยจะเน้นภารกิจในการให้ไปรษณีย์ไทยเครือข่ายเพื่อความสุขของชุมชนและคนไทย

มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพเครือข่ายไปรษณีย์ที่เข้าถึงและครอบคลุมทั่วไทยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งในด้านการขนส่ง ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ การเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ/เอกชน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการทำงาน การใช้ตราไปรษณียากรเป็นสื่อส่งเสริมความรอบรู้

ทั้งนี้จะใช้ศักยภาพเครือข่ายที่เข้าถึงและครอบคลุมทั่วไทย ในการช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการดำเนินกิจกรรมใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.ด้านการขนส่ง โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติในยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการส่งต่อน้ำใจและความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ และรถขนส่งไปรษณีย์

รวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าชุมชน ขจัดปัญหาการโดนกดราคาจากพ่อค้าของเกษตรกร และปัญหาการไม่สามารถขยายช่องทางจำหน่ายของกลุ่มสินค้าชุมชนของชาวบ้าน และการขนส่งเพื่อโครงการพิเศษต่างๆ อาทิ ให้บริการส่งพัสดุฟรีถึงหน่วยสนามชายแดน ส่งวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน เป็นต้น

2.ด้านชุมชนที่สำคัญ ดำเนินการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นตามแนวทาง บ-ว-ร โดยใช้ศักยภาพของที่ทำการไปรษณีย์ร่วมสนับสนุนชุมชน/ บ้าน วัด โรงเรียน รวมถึงศาสนสถานต่างๆ กว่า 15 พื้นที่ทั่วประเทศ

และ 3.ด้านตราไปรษณียากร จัดกิจกรรม/นิทรรศการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้จากเรื่องราวในตราไปรษณียากร อาทิ กิจกรรมตะลุยโลกแสตมป์ นิทรรศการแสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เป็นต้น

“การได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิด “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ในปีที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทยสามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และสามารถนำสินค้าของชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในโครงการฯ วางจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์

การนำเข้าระบบจัดจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com กว่า 16 รายการ และยังทำให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อสร้างอาชีพร่วมกันช่วยส่งเสริมและพัฒนาชาวบ้าน รวมถึงผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นางสมร กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ ไปรษณีย์ไทยตั้งเป้าจะขยายและเปิดตัวโครงการให้ครอบคลุมในหลากหลายด้าน และหลากหลายพื้นที่มากขึ้น อาทิ “พุทราทันสุข” พุทราหวานเกรดพรีเมี่ยม ต.บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ “โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ยกยอ ทอ ปั่น” สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่เกาะยอ จ.สงขลา

สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนให้มีตราสินค้าของตนเองและช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง