ดีอีจับมือ ATCI เปิด ICT Youth Camp หนุนเยาวชนเข้าถึงและเข้าใจการใช้เทคโนโลยี

กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เปิดกิจกรรม ICT Youth Camp ภายหลังได้ทีมที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ร่วม 100 ทีม จากการแข่งขันในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 ปีที่ 4 หวังบ่มเพาะทักษะด้านดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนลดช่องว่างจากความเหลื่อมล้ำทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางอาทิตยา สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรหลักด้านการพัฒนา และดูแลการมี การใช้ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ผลักดันหลายกลุ่มยุทธศาสตร์

ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 โดยหนึ่งในนั้น คือ ภาคการศึกษาระดับพื้นฐาน (Education) จึงได้ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2017”

โดยจัดขึ้น เป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิดหลัก “Digital Literacy for 21st Century Education” เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์

กิจกรรม ICT Youth Camp ได้คัดเลือกทีมที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ประมาณ 100 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากการแข่งขัน 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 “Digital Storytelling” (การแข่งขันการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล) โดยโปรแกรม PowerPoint เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ หรือ องค์กร แห่งอนาคต

ICT Youth Camp

โดยใช้จินตนาการจากข้อมูลที่ได้รับ 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 “Short Film” (หนังสั้นผ่านเลนส์) การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านบทภาพยนตร์ ภาพ และเสียง ถึงแบรนด์หรือองค์กรว่านี่คือ My Corporation : My Brand และ 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 “Mobile Application” การแข่งขันสร้างแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สำหรับองค์กร หรือ แบรนด์ ในการสื่อสาร

และสามารถนำไปพัฒนาต่อ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ICT Youth Camp จะมีการบ่มเพาะทักษะในแต่ละด้านเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 และเดินหน้าสู่การใช้ทักษะนั้นในการลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการเพิ่มทักษะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ เท่าทัน และเข้าถึงองค์ความรู้ในโลกยุคดิจิทัล

สำหรับโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 มี 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 1) เป้าหมายด้านสารสนเทศ (Information) มุ่งให้เยาวชนมีทักษะในการเข้าถึง และรู้แหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีทักษะในการประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ และสามารถใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์

2) เป้าหมายด้านสื่อ (Media) มุ่งให้เยาวชนมีทักษะในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสารในรูปแบบของสื่อต่างๆ อาทิ มัลติมีเดีย กราฟิก แอนนิเมชั่น และเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) เป้าหมายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มุ่งให้เยาวชนมีทักษะการใช้เครื่องมือของเทคโนโลยีสื่อสาร โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อเข้าถึงฐานความรู้ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม

“ค่ายเยาวชนโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 เป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนไทย ในการก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าทัน ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการสังเคราะห์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน ระหว่าง นักเรียน ครู โรงเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมต่อไป” นางอาทิตยาฯ กล่าว