ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ก.วิทย์ฯ ITAP สวทช. ผนึก ทีเซล หนุน SMEs ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) จัดสัมมนา “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” (The Transformation of Medical Device Industry for Thailand 4.0: “Software validation for medical devices”)

เพื่อขยายผลและยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้สามารถพัฒนาเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ที่ต้องการจะยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มุ่งสู่การยอมรับในระดับสากลมากขึ้น

ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนให้ SMEs ได้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ SMEs เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจประเทศ และส่งเสริม SMEs ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม SMEs โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม และมีผลิตภัณฑ์พร้อมแข่งขันในระดับสากล โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม สวทช. จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ในหัวข้อ “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” โดยมุ่งเน้นไปในส่วนของการทำ Software Validation สำหรับเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญในการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยสู่ระดับสากล อันเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ความรู้และจำนวนผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่มีอยู่ในประเทศ

ITAP ยกระดับการแพทย์ไทยยุค Thailand 4.0

ดร.นันทิยา กล่าวเพิ่มเติมว่า งานสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญ Dr. Do-Hyun Kim ผู้เชี่ยวชาญด้าน Software Validation ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐฯ มากกว่า 10 ปี มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้ความรู้ทางด้านนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

รวมทั้งการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางด้านเทคนิคสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจการพัฒนาหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ทางด้านการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจคือ การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0 ซึ่ง โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม สวทช. จัดร่วมกับ TCELS มุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้ประกอบการ

ITAP-SMEs1
สัมมนา “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” (The Transformation of Medical Device Industry for Thailand 4.0: “Software validation for medical devices”)

ทั้งนี้จากการศึกษาและดำเนินการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี พบว่าปัญหาของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นปัญหามาตลอด โดยการสัมมนาครั้งนี้มุ่งที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีนี้สู่ภาคเอกชน คาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประกอบแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าต่อไป

สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ตามมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ) ซึ่งเป็นมาตรการระยะยาวที่จะกำหนดทิศทาง การปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างงานคุณภาพ และการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศและเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก