About us

TheReporter.asia นำเสนอข่าวสารความรู้เรื่องเทคโนโลยีและแวดวงโทรคม ทั้งในมุมของผู้บริโภคที่ควรรู้และฝั่งองค์กรที่ควรทราบ เพื่อให้รู้เท่าทันต่อการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยความตระหนักในข้อมูลข่าวสารที่มากมายในโลกออนไลน์ปัจจุบัน เราจึงต้องสร้างมาตรฐานของการรายงานข่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนนำเสนอผ่านหน้าเว็บ TheReporter.asia ก่อน คุณจึงมั่นใจว่าทุกข่าวที่ออกเป็นล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ทั้งสิ้น

กองบรรณาธิการ

TheReporter.asia

ติดต่อส่งข่าวเทคโนโลยีถึงพวกเราได้ที่ threporter1@gmail.com และ info@thereporter.asia

Share This: